Какъв е обхватът на настоящата Декларация за поверителност?

Настоящата Декларация за поверителност съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) на ЕС разяснява как Евход ООД, обработва Вашите лични данни. Тя също така може да включва лични данни за други лица, когато споделяте техните лични данни с нас. В нея се съдържа подробна информация за това как събираме личните Ви данни, защо ги събираме и с кого можем да ги споделяме. Настоящата Декларация за поверителност разкрива и Вашите права по отношение на личните данни. Това се отнася за всички Ваши лични данни, включително лични данни, съхранявани по електронен път или на хартиен носител.

Какви лични данни можем да събираме за Вас?

Евход ООД събира и обработва Вашите лични данни, които могат да са предоставени директно от Вас, от публично достъпни източници или от трети страни, с които имаме сключени договори (напр. фирми, които провеждат пазарни проучвания, фирми извършващи счетоводно обслужване и др.). Личните данни включват цялата информация, която Ви идентифицира или може да бъде използвана за Вашето идентифициране. Видовете лични данни, които събираме, зависят от естеството на взаимоотношенията Ви с Евход ООД и приложимото законодателство. Личните данни, които обработваме за Вас, включват данните, които събираме директно от Вас като част от отношенията Ви с нас или чрез други взаимодействия, които може да имате с нас.

Информацията, която обработваме за Вас, може да включва, в зависимост от целите, следните лични данни:

Как ще използваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни включва операции, в които можем да записваме, организираме, структурираме, съхраняваме, адаптираме или променяме, извличаме, консултираме, използваме, разкриваме Вашите лични данни при предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Можем да обработваме Вашите лични данни за следните цели:

За всякакви други цели, за които се изисква Вашето уведомление и съгласие, включително и цели, наложени от местното законодателство, ще получим Вашето съгласие, преди да обработваме личните Ви данни за тези цели.

На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

Приложимото правно основание, на базата на което обработваме Вашите лични данни за

посочените по-горе специфични цели, включва следното:

На кого и кога ще разкриваме или споделяме личните Ви данни?

Ще споделяме или разкриваме Вашите лични данни със следните субекти:

Как защитаваме Вашите лични данни?

Използваме стандартни административни, технически и физически мерки за защита на личните Ви данни срещу загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, изменение, разкриване и унищожаване. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до онези служители и трети страни, действащи от наше име, които имат основателна бизнес нужда от такъв достъп. Ще предаваме Вашите лични данни само на трети страни, действащи от наше име, от които сме получили писмено уверение, че Вашите лични данни ще бъдат защитени по начин, съответстващ на настоящата Декларация за поверителност и нашите политики и процедури за поверителност.

Колко време ще пазим Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат запазени за срока на взаимоотношенията Ви с нас. Ще съхраняваме и пазим личните данни, които събираме за Вас, в съответствие с Фирмената политика за съхраняване на записите, след което те ще бъдат архивирани или изтрити. Имайте предвид, че определена информация може да бъде запазена за по-дълъг период от време, ако имаме продължаващи задължения към Вас или ако това се изисква от местното законодателство.

Какви са Вашите права?

Имате право да видите и да получите копие на личните данни, които имаме за Вас, включително електронно копие, както и да изискате от нас да извършим корекции на неточни или непълни лични данни, които имаме за Вас. Също така можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които сте ги предоставили, да ограничите как обработваме Вашите лични данни само до определени цели, където изтриването не е възможно, или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от нас. При определени обстоятелства може да поискате да изпратим копие от личните Ви данни на трета страна по Ваш избор.

За да упражните което и да е от тези права, свържете се с нас, като използвате данните за контакт на дружеството. Ако смятате, че правата Ви са били нарушени имате и право да подадете жалба до Дружеството.

Какво ще стане, ако преразгледаме настоящата Декларация за поверителност?

Периодично може да внасяме промени в настоящата Декларация за поверителност, за да отразим промените в правните ни задължения или начините, по които обработваме личните Ви данни. Ще Ви информираме за всички съществени редакции на настоящата Декларация за поверителност и тя ще влиза в сила, след като сте били уведомени.

Как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси или опасения?

Можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу, за да:

Лице за контакт: Шади Юсеф
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Ломско шосе №15
Имейл адрес: contact@evhod.com

С какви средства за обжалване разполагате?

За повече информация за правата Ви относно поверителността и защитата на данните, или ако не можете да разрешите даден проблем директно с нас и желаете да подадете жалба, свържете се с Комисия за защита на личните данни.