I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Евход“ ООД, гр. София, ж.к. Обеля 1, бл. 108, вх. Б, ап. 34 , ЕИК 175106958, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него хостинг услуга, наричана по-долу Услугата.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: „Евход“ ООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Обеля 1, бл. 108, вх. Б, ап. 34
  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Ломско Шосе, 15
  4. Данни за кореспонденция: 1387 гр.  София, ж.к. Обеля 1, бл. 108, вх. Б, еmail: contact@evhod.com, тел: 0878 536 592
  5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 175106958

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:
1.Предоставяне на свободно пространство и ресурси на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
2.Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство и сървърни ресурси;
3.Предоставяне на възможност за използване на имейл услуги;
4.Предоставяне на Услугата, съгласно актуалния абонаментен план и параметри;
5.Предоставяне на техническа поддръжка на услугата, включително изпращане на уведомления по имейл за промяна в услугата, предложения за подобряване на услугата, добавяне на нови функционалности или преминаване на към по-горен план на параметрите й;

Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план в актуалните му параметри към съответния момент от изпълнението на договора.

(2) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките.

(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.

(4) В случай че Ползвателят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(5) Ползватели на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика … и желаят да използват Услугата. Ползвателите могат да бъдат само пълнолетни и дееспособни физически или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени, за целта лица. Физическите лица – ползватели използват услугите за следното:
– за лични цели на базов (най-малък по спецификации и цена) абонаментен план за Услугата, ако имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
– за своята търговска, професионална и бизнес дейност и декларират, че не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(6) За собственик на акаунта за използване на Услугата се счита юридическото лице, извършило първото плащане за Услугата, на което е издадена фактура за това плащане или физическото лице за контакт, посочено в създадения профил за използване. Трети лица имат право да заплащат цената за абонаментния план от името на Ползвателя, без да стават страна по договора и без да стават собственици на акаунта за използване на Услугата.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.

(2) Информация за различните абонаментни планове е достъпна на адрес: https://evhod.com/хостинг-планове.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на услугата.

(3) Ползвателят има право, в срок до 7 календарни дни, да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.

(4) В случаите по ал. 3 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата.

(5) В случаите по ал. 3 не подлежат на възстановяване суми платени за услуги които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.

(6) В случаите по ал. 3 Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисиони заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.

(7) В случаите по ал. 3, когато Ползвателят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на Услугата, и не включени в описанието на Услугата.
За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, промоционални кредити за реклама, парични бонуси и др.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 7 (1) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе генерираната парола за отдалечен достъп.

(2) Паролата за отдалечен достъп се генерира от Доставчика в процеса на създаване на профил на Ползвателя за използване на Услугата.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутона за извършване на заявка или съгласие с общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) С извършването на действията по ал. 3 Доставчикът създава профил на Ползвателя и съответно между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя заявка, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя имейл, на който се изпращат и данните за активиране на профила за използване на Услугата.

(6) При извършване на заявката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни и да декларира верни обстоятелства. Ползвателят се задължава, при промяна своевременно, да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата.

(2) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с име и парола.

(3) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство и ресурси на сървър на Доставчика.

Чл. 9 (1) Ползвателят има право да споделя информация, чрез предоставеното от Доставчика пространство и ресурси на сървър със свързаност към Интернет, съгласно параметрите на актуалния абонаментен план за Услугата.

(2) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на актуалния абонаментен план за Услугата.

(3) Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство и да използва ресурсите на сървър на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само доколкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра и настоящите общи условия.

Чл. 10. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на имейл услуги съгласно параметрите на актуалния абонаментен план.

(2) Ползвателят може да използва имейл услуги в рамките на параметрите на актуалния абонаментен план.

Чл. 11. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно, по предназначение, съгласно тези общи условия и в рамките на актуалния абонаментен план.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят използва технологии и проектира сайтовете си по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност, ограничения за неотстъпване на хостинг ресурси на трети лица и ефективност. Създадените от Ползвателя сайтове, чрез използване на услугата, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на услугата „Споделен хостинг“ съгласно актуалния абонаментен план за Услугата.

(4) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване и предоставяне на Интернет игри. Интернет игра по смисъла на този член не е организиране на промоции, викторини и други сходни на тези дейности.

(5) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване на „прокси“ и стартиране на резидентни програми.

(6) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:

(7) Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – „СПАМ“. Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

Чл. 12. (1) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за предоставяне на хостинг услуги на трети лица или препродажба на сървърни ресурси за хостинг, включително чрез използване на функцията за допълнителни домейни към съществуващ хостинг план на Услугата. Ползвателят има право да използва Услугата за предоставяне на хостинг услуги на дружества, в които има пряко участие в капитала или на които е законен представител.

(2) Доставчикът има право да извършва постоянни проверки за спазването на изискването по ал. 1 и по своя преценка едностранно и без предупреждение да предприема подходящи мерки за отстраняване на нарушението, включително чрез промяна на абонаментния план на Ползвателя, ограничаване или прекратяване на предоставянето на Услугата, както и отделяне на сайтовете в самостоятелни акаунти.

Чл. 13. (1) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

(2) Хостинг услугите на Доставчика не включват предоставянето на име на домейн към актуалния абонаментен план, освен ако съответната хостинг услуга изрично предвижда предоставянето на безплатно име на домейн.

Чл. 14. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 15. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на Услугата, съгласно актуалния абонаментен план.

Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни (Декларация за поверителност).

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 17. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес https://evhod.com/процедура-за-възст-потр-данни/.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в  7-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4) В случай на изтичане на срока на действащ абонаментен план за Услуга, актът на  заплащането на суми за следващ период от страна на Ползвателя се приема за подновяване на договора при актуалните общи условия за Услугата.

Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://evhod.com/общи-условия-за-хостинг-услуга/.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата „Споделен хостинг“.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.

(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 23. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 24. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

Чл. 25. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

Чл. 26. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Услугата.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 24.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди към Ползвателя в случай на ограничаване на Услугата или преминаване към друг абонаментен план поради нарушаване на изискването за непредоставяне на хостинг и сървърни ресурси на трети лица.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

Защита на личните данни

Чл. 28A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://evhod.com/декларация-за-поверителност/, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.

(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1)Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 30. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. (1) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

(2) Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат решавани, съгласно действащото законодателство в Република България.

(3) Ползвателят приема, че в случай на спор между трето лице относно използването на Услугата, Доставчикът ще прилага Политиката си за разрешаване на спорове (https://evhod.com/политика-за-разрешаване-на-спорове/) и финалното решение ще бъде задължително за Ползвателя, третото лице и Доставчика.

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 10 Май 2018 г.

Чл. 35. Политиките за ползване на услугата „Споделен хостинг“ са обявени на адрес: https://evhod.com/политики-за-приемлива-употреба/.