Чл. 1. С настоящите Политики, „Евход“ ООД урежда процедурата, която ще прилага спрямо Ползватели на услугите си и възникнали спорове между Ползватели и между Ползватели и Трети лица.

Чл. 2. Право да инициират процедура за разрешаване на спорове по реда на тези политики има Ползвателят на услугата, друг ползвател на услуга при Доставчика или всяко трето лице, което счита, че са му нарушени права от използването на услугата.

Чл. 3. „Евход“ ООД има право да прилага такси за разглеждане на жалби на трети лица и Ползватели, които инициират процедура съгласно настоящите политики.

Чл. 4. След получаване на жалбата от страна на инициатор на процедурата, „Евход“ ООД уведомява ответната страна и й предоставя право на отговор за становище по жалбата.

Чл. 5. (1) Въз основа на жалбата и получаване на отговора по чл. 4, „Евход“ ООД има право да постанови решение по спора, което се счита за задължително за инициатора и за Ползвателя на услугата.

(2) За разрешаването на спорове съгласно ал. 1, „Евход“ ООД има право да сформира комисии от различни експерти.

(3) „Евход“ ООД не носи никаква отговорност за постановеното по ал. 1 решение за разрешаване на спора между спорещите лица и последните са предоставили изцяло доброволно съгласието си „Евход“ ООД да разреши спора по свое усмотрение.

Чл. 6. Настоящата Политика за разрешаване на спорове влиза в сила от 01.01.2016 г. и може да бъде изменяна едностранно от „Евход“ ООД.