Чл. 1. Настоящите политики за приемлива употреба са неразделна част от Общи условия за ползване на услугата „Споделен хостинг“.

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 2. Информация за различните абонаментни планове за услугата споделен хостинг е достъпна на адрес: https://evhod.com/хостинг-планове/.

II. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 3. За услугата споделен хостинг не се допуска инсталирането на:

  1. Торент тракери;
  2. Торент клиенти;
  3. онлайн игри, като под онлайн игра се разбира игра, която за да работи използва ресурс на сървъра и не би могла да бъде играна, ако участникът в нея няма връзка със сървъра;
  4. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay)
  5. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.
  6. софтуер за генериране на криптовалути (mine cryptocurrency), като например Bitcoin, Litecoin и др.

Чл. 4. Не се допуска стартирането на фонови (background) процеси от типа на IRC сървъри, ботове, скенери за пролуки, троянски коне, шелове и др.

Чл. 5. Не се разрешава стартирането на програми, които отварят даден порт и очакват входящи мрежови връзки (network connections).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 6. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Чл.7. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.
Чл. 8. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всеки акаунт, който нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.
Чл. 9. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.
Чл. 9а. Ползвателят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.

IV. ЛИМИТИ

На изразходван трафик

Чл. 10. Месечния трафик на Ползвателя е лимитиран в съответствие с използвания хостинг план. Ако използвания трафик достигне лимита преди края на месеца, акаунта се спира автоматично до първо число на следващия месец.
Чл. 11. Неизразходван трафик в рамките на един месец не се трансферира в следващия месец

За използване на електронна поща (email)

Чл. 12(1). Ползвателят има право да изпраща до 350 електронни (e-mail) съобщения на един астрономически час.
(2). Ползвателят има право да изпраща до 10 000 електронни (e-mail) съобщения за една седмица.
Чл. 13. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща – ‘СПАМ’. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.
Чл. 14. При повторно нарушение на Чл. 12 от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 15. Когато е установено нарушение по Чл. 12 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 16. Доставчикът има право да изтрие без предупреждение всички електронни писма, маркирани като СПАМ, които са по-стари от един месец, намиращи се в e-mail кутии принадлежащи на Потребителя.

За използвано процесорно време

Чл. 17. Максимално допустимото процесорно време, което софтуерните приложения, разположени на акаунта на Ползвателят могат да изразходват за своята работа, се определя в зависимост от ползвания хостинг план:

  1. за хостинг план „Evhod Start“ – до 900 минути от 0,5 процесорно ядро за един календарен месец;
  2. за хостинг план „Evhod Plus“ – до 3300 минути от 0,8 процесорно ядро за един календарен месец;
  3. за хостинг план“Evhod Max“ – до 4800 минути от 1,1 процесорни ядра за един календарен месец;

При отчитането на изразходваното процесорно време се включва времето изразходвано за обработка на скриптове и приложения, както и времето изразходвано от базата данни (MySQL), като стойностите се събират.

Неизразходваните в рамките на месеца минути не се прехвърлят за следващ месец.

Мерки при надвишаване на лимита на използвано процесорно време

Чл. 18. При изразходване на повече от 80% от определените лимити в рамките на един календарен месец, Доставчикът уведомява Ползвателя, като му предоставя статистическа информация, показваща изразходваното процесорно време от акаунта. Ползвателят трябва да предприеме необходимите мерки, така че приложенията му да не изразходват повече от определения месечен лимит или да премине към план/услуга, предоставяща повече процесорни ресурси.
Чл. 19. В случай, че приложенията на Ползвателя изразходват повече от 100% от месечния лимит на съответния план в рамките на един календарен месец Доставчикът има право да ограничи ползването на Услугата до преминаване към план/услуга, предоставяща повече процесорни ресурси или до началото на следващия календарен месец.
Чл. 20. В случай, че приложенията на Ползвателя изразходват повече от 10% от месечния лимит за период от 24 часа Доставчикът има право временно да ограничи ползването на Услугата, без да е длъжен да отправя предвартително предупреждение към Ползвателя.

Лимит за използване на MySQL и MSSQL сървър

Чл. 21. Ползвателят има право да използва ресурсите на базата данни, по начин който не нарушава производителността на сървърното оборудване.
Чл. 21а. Максимално допустимият брой заявки към SQL сървъра за един хостинг акаунт е 20 000 заявки за един астрономически час.
Чл. 22. При констатиране на нарушение, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за оптимизиране/премахване на проблемните заявки към базата данни.
Чл. 23. Ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в срок до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.
Чл. 24. Ползвателят не може да разполага база данни, чийто размер е по-голям от 200 MB дисково пространство и/или съдържа повече от 300 таблици.

Лимит на брой паралелни HTTP връзки

Чл. 25. Приложенията, разположени на акаунта на Ползвателя могат да ползват до 50 паралелни HTTP връзки (конекции) към сайта/под-домейните/аддон домейните си.
Чл. 26. Ползвателят няма право да използва акаунта си за сервиране на съдържание към уеб страници разположени извън съответния акаунт.
Чл. 27. При установяване на нарушения по Чл. 24 и Чл. 25 Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.

Крон задачи (cron jobs)

Чл. 28. Ползвателят няма право да настройва скриптове с отложен старт на изпълнение (cron job), който се изпълнява на интервал по-кратък от 15 минути.

Други скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 29. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата, за потребители чийто приложения причиняват натоварвания, или други събития, които нарушават нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.
Чл. 30. Ползвателят не може да стартира повече от 20 (двадесет) едновременно изпълняващи се процеса.

Други лимити

Чл. 31. Ползвателят няма право да разполага в пространството на акаунта си архивни копия на същия, които са по-стари от 1 месец.
Чл. 32. Доставчикът прави няколко бекъпа седмично на акаунтите разположени на неговите сървъри за споделен хостинг. Тези бекъпи са изцяло за вътрешна употреба. При бекъпа, някои типове файлове не се съхраняват. Такива файлове са например (но не ограничени само до тях) iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.
Чл. 33. Ползвателят не може да разполага в хостинг акаунта файлове с размер по-голям от 500МB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.
Чл. 34. Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Ползвателят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, независими от тези които Доставчикът поддържа.
Чл. 35. Ако доставчикът предостави на ползвателя данни от бекъп, то те ще бъдат в суров вид и ще бъде необходима допълнителна обработка на тези данни от страна на ползвателя, за да бъдат доведени до състояние в което могат да бъдат използвани и обработвани.
Чл. 36. Ползвателят е длъжен да организира акаунта/тите така, че нито той нито някой от посетителите на сайтовете разположени в акаунтите които администрира, да не използват ресурси които многократно надвишават средната употреба на съответния ресурс използван от останалите ползватели на същата или подобна услуга.
Чл. 37. Отдалечен достъп до MySQL и MSSQL се предоставя само и единствено за администрация на базите данни. Не се допуска използването му от приложения, работещи на компютърни системи, различни от тази, на която е разположена съответната база данни. При установено нарушение по този член Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.
Чл. 38. Приложенията, разположени на акаунта на Ползвателя, могат да ползват оперативна памет (RAM) в съответствие с лимита, опредлен от параметрите на съответния хостинг план.
Чл. 38а. Максимално допустимият брой ай-нодове (inodes) (файлове, директории и др), които Ползвателят може да разполага в хостинг акаунт, се определят в зависимост от ползвания хостинг план, както следва:

– за хостинг план „Evhod Start“ – до 10 000 файла и директории
– за хостинг план „Evhod Plus“ – до 30 000 файла и директории
– за хостинг план „Evhod Max“ – до 90 000 файла и директории

Чл. 38б. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории в акаунт, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че броят файлове и директории да не надхвърлят определените лимити.
Чл. 38в. В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на файловете и директориите в акаунт на Ползвателя продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на акаунта.